ဖုန္းတစ္လံုးကိုင္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားႏိုင္မည္

ယခုႏွစ္ မတ္လ၁ရက္တြင္ ဖန္းတစ္လံုးကိုင္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားႏိုင္မည္ဟူေသာ app တစ္ခုစတင္ထုတ္ေဖာ္သြားပါမည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ စားေရးေနေရး၊သြားေရးလာေရးေစ်း၀ယ္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးတိုင္ၾကားျခင္း၊ ဧည့္လမ္း  ညႊန္အကဲျဖတ္ျခင္းစသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စမတ္ဖုန္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရပိုင္ app၊ we chat နံပါတ္ႏွင့္ we chat ေဆာ့ဖ္၀ဲယာမွတစ္ဆင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ Intelligent circuit၊ Cashless payment၊ အီလက္ထရြန္နစ္ေဘာက္ခ်ာ၊ Face recognition၊ အစြမ္းဧည့္လမ္းညႊန္၊ ရိုးသားတည္ၾကည္ေသာစနစ္စသည့္ အင္တာနက္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလာေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ app သည္ ခရီးသည္မ်ား၏အစစအရာရာေတာင္းဆိုမႈကို စီစဥ္ေပးပါေၾကာင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခရီး သြားလာေရးကို မွန္ကန္စြာေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။