ယခုတေလာ ဂ်က္က်မ္းျပည္နယ္ က်င္းဟြာၿမိဳ႕ရွိ ရႈခင္းရႈကြက္ ၃၃ ခုတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ မလို

ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕မွ ဂ်က္က်မ္းျပည္နယ္ က်င္းဟြာၿမိဳ႕သို႔ သြား
ေသာ အျမန္ရထားသည္ တရားဝင္စတင္ခုတ္ေမာင္းရာ အဆိုပါၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ ခရီးသြားေရးက႑တြင္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းကို စတင္သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ က်င္းဟြာၿမိဳ႕မွ ခြန္မင္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေသာ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ရန္ အျမန္ရထားသည္
ေန႔တိုင္း ၉ စီး ရွိသည္။ ၎ထဲတြင္ အျမန္ဆုံးျဖစ္ေသာ G၁၃၇၃ ရထားသည္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလုံးဟူလၽွင္ ၉
နာရီ ႏွစ္ မိနစ္ၾကာ ေမာင္းရမည္ျဖစ္ရာ သာမန္ရထားထက္ ၁၉ နာရီ ျမန္ရသည္။ ယူနန္ခရီးသည္မ်ား
အား က်င္းဟြာၿမိဳ႕ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းဟြာၿမိဳ႕ရွိ စြမ္းလုံးရႈခင္းရႈကြက္၊ ဟင္တ်န္႔႔ စတူဒီယိုၿမိဳ႕ရွိ ကြမ္က်ဴးလမ္း၊ ေဟာင္ေကာင္လမ္း ၊ က်ဴးဂယ္ေဗဒင္တြက္အမွတ္သေကၤတရွစ္မ်ိဳးရြာ စေသာ ရႈခင္းရႈကြက္ ၃၃ ခုတြင္
ယူနန္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၎ထဲမွ ရႈခင္းရႈကြက္ ၆ ခုတြင္ အဆိုပါနည္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္၍ က်န္ ၂၇ ခုတြင္ လက္မွတ္အခႏႈန္းတဝက္ ေလၽွာ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ျပသျခင္းအားျဖင့္ ထိုအက်ိဳးကို ခံစားနိုင္ပါသည္။

发表评论