တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တပ္ဆင္လြယ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ အလံုး (၁၀၀) ကို လႉဒါန္း

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တပ္ဆင္လြယ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ အလံုး (၁၀၀) ကို လႉဒါန္းလႊဲအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို (၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းဆိပ္ကမ္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang သည္ ဒီတစ္ေခါက္ လႉဒါန္းေပးတဲ့ တပ္ဆင္လြယ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္အလံုးအတြက္ လႉဒါန္းထားတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္းဆိုခ်က္ေပၚကို မူတည္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အကူအညီေပးဖို႔လည္း အစီအစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္းဟု အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တပ္ဆင္လြယ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ကို တပ္ဆင္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္သည္ က်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး တပ္ဆင္ေပးျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာရွင္မ်ားအတြက္ တပ္ဆင္ျခင္းပညာမ်ားကို သင္ျပေပးျခင္းလည္းေကာင္း သိရွိထားပါသည္။