ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုန္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကုန္စည္ျပပြဲပညာမူပိုင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ေပးျခင္း

ယခုတေလာ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျမန္မာစီးပြားေရးကုန္စည္ျပပြဲကို ယူူန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပသြားၿမီျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ပညာမူပိုင္ခြင့္ဌာန၊ ေရႊလီပညာမူပိုင္ခြင့္ဌာန၊ တက္ဟုန္း ပညာမူပိုင္ခြင့္ဌာနမ်ား၏၀န္ထမ္းသည္ ပညာမူပိုင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ေပးပါ သည္။ ကုန္စည္ျပပြဲေပၚတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ပညာမးပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္တာကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္မူပိုင္ကို ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ မေက်မနပ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို စီစဥ္ေးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္ျမန္မာဘာသာႏွစ္မိ်ဳးျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားေသာပညာမူပိုင္ခြင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစာအုပ္၁၀၀ေက်ာ္ကို ထုတ္ေပး ျခင္းရာ တရုတ္ႏိုင္ငံပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္စပ္လ်မ်ားဥ္း၍ေပၚလီမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပး ပါသည္။