တရုတ္— ျမန္မာ နိုင္ငံျခားေရး နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၂+၂ အဆင္႔ျမင္႔အစည္းအေ၀း(၃) က်င္းပခဲ႔၏

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ျမန္မာ နိုင္ငံျခားေရး နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ၂၂ အဆင္႔ျမင္႔အစည္းအေ၀း(၃)ကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔သည္။

တရုတ္ျမန္မာနွစ္နိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးဟာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားမည္ဟု နွစ္ဦးနွစ္ဖက္က သေဘာတူညီၾကသည္။ အထူးသျဖင္႔ နွစ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ နီးစပ္စြာဆက္ဆံ၍ ဘက္ေပါင္းစံုမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ျဖစ္လာသည္။ နွစ္နိုင္ငံဟာ ဘက္ေပါင္းစံုမ ဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အဆင္႔ျမင္႔က႑သို႔ေရာက္ေစရန္ အဆင္႔ျမင္႔သေဘာတူညီခ်က္ကို ပီျပင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းဟာ တရုတ္မွာက်င္းပေတာ႔မည္။ သီးသန္႔ေသာအခ်ိန္နွင္႔ေနရာကို သတ္မွတ္၍ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ေစာင္႔ထိန္းထားမည္။