မနွစ္က ယူနန္နွင္႔ လမ္ဆန္—မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိနို္င္ငံ(၅)နိုင္ငံေတြ၏ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏဟာ ယြမ္သန္းေပါင္း(၈၁၁၀၀)ရရွိ၏

လမ္ဆန္မဲေခါင္စီမံကိန္းကို က်င္႔သံုးၿပီးေနာက္ ကူမင္းအေကာက္ေတာ္ရံုနွင္႔ တျခားနိုင္ငံအ ေကာက္ေတာ္ရံုေတြ နီးစပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ယူနန္နွင္႔နိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးသည္။ ယခုထိ တရုတ္လာအိုထိုင္း၊ ကူမင္းဘန္ေကာက္ ကားလမ္း၊ လမ္ဆန္မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အေကာက္ေတာ္ရံုမ်ားအစည္းအေ၀းနွင္႔ တရုတ္လာအိုနယ္နိမိတ္အေကာက္ေတာ္ရံုအစည္းအေ၀း စေသာအစည္းအေ၀းေတြကို ပါ၀င္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္းတြင္ ယူနန္နွင္႔ လမ္ဆန္မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိနို္င္ငံ(၅)နိုင္ငံ ေတြ၏ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏဟာ ယြမ္သန္းေပါင္း(၈၁၁၀၀)ရရွိ၍ အရင္ကထက္ (၁၃.၄%)တိုးျမင္႔လာၿပီး တစ္ျပည္နယ္လံုးျပည္ပကုန္သြယ္ေရးပမာဏ၏ (၅၁.၄%)ျဖစ္သည္။