ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ထြက္ေငြတုတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို အားေပးေဆာင္ရြက္၏

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ဗဟိုဘဏ္ဟာ ယူနန္မွာျပည္ထြက္ေငြတုတိုက္ ဖ်က္ ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုရံုးထူေထာင္ေရးကို အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ ကူမင္းဘဏ္ခြဲဟာ တရုတ္ဗဟိုဘဏ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ထြက္ေငြတုတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္။

မနွစ္က နို၀င္ဘာလလကုန္အထိ Xishuangbanna၊ Dehong ၊ Lingcang ၊ Wenshan ၊ Baoshan ၊ Honghe၌ ရံုးခြဲကိုတည္ေဆာက္၍ Ruili ၊ Longchuang ၊ Tengchong၌ ရံုးခန္းသံုးခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ ကူမင္းဘဏ္ခြဲ၏ အလုပ္၀န္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႔ဟာလည္း လာအို ဗီယင္က်န္းသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပါ၀င္ခဲ႔၍ တရုတ္ေငြတုနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတကိုသင္ျပေပးခဲ႕သည္။