၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ ခရီးသြားဦးေရႏွင့္ ခရီးသြားဝင္ေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀% စီတိုးျမင့္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္  ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားရာတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ သုညသို႔မဟုတ္ သုညေအာက္ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားစရိတ္၊ အတင္း ေစ်းဝယ္ခိုင္းျခင္း၊ ဆိုးရြားေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ စသည့္အေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထား၍ ခရီးသြားဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း၊ ခရီးသြားဦးေရႏွင့္ ခရီးသြားဝင္ေငြသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀% စီတိုးျမင့္သြားေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။