ယူနန္ျပည္နယ္ ပညာေရး တံခါးဖြင့္မူဝါဒသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္သည္ စုစုေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နံပါတ္ (၁၀) ေနရာ တည္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာသာမက အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ပိုမို ႀကီးမားလာေနတာျဖစ္ေၾကာင္းဟု ယူနန္ျပည္နယ္ ပညာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Zhou Rong သည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာေနရာ၌တည္ရွိၿပီး ေရာင္စံုလွပေသာ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈလည္း ရွိပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္မ်ားတြင္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လာသည့္ ပညာေတာ္သင္ဦးေရသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ပညာေတာ္သင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ကို လာေရာက္ သင္ယူၾကပါေၾကာင္းဟု သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမွ သတင္းသိရွိထားပါသည္။