ယူနန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စလွ်င္စျခင္းထေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားလ်က္

ယခုနွစ္လြန္ခဲ႔ေသာနွစ္လအတြင္းတြင္ယူနန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစလွ်င္စျခင္းထေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားလ်က္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ပမာဏ မနွစ္ကထက္(၆၀%)တိုးျမွင္႔ခဲ႔သည္။

ယခုနွစ္၁—၂လအတြင္းတြင္ ယူနန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးသြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ပမာဏဟာယြမ္သန္း  ေပါင္း(၂၇၃၉၀)ရရွိ၍ (၆၀.၅)ျမွင္႔တင္လာသည္။ ၄င္းတြင္ ပို႔ကုန္ပမာဏဟာ ယြမ္းသန္းေပါင္း(၉၄၁၀)ရရွိ ၍ (၁၀.၄%)တိုးျမွင္႔ပါေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္ပမာဏဟာယြမ္းသန္းေပါင္း(၁၇၉၈၀)ရရွိ၍ (၁.၁)ဆတက္ခဲ႔ပါ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတည္တံ႕စြာတိုးတက္၍ ပို႔ကုန္ေရးတစ္လထက္တစ္လ လွ်င္ျမန္စြာတိုးျမင္႔သြားေသာေၾကာင္႔ ယူနန္စီးပြားေရးသည္ အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္ကို ထင္ဟပ္လာ သည္။ အာဆီယံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ လက္တင္အေမရိကန္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနိုင္ငံေတြနွင္႔ ပူးေပါင္းမႈလည္း ပို၍မ်ားလာသည္။ စက္ယႏၱရားနွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ပစၥည္း၊ ကာယလုပ္အားစုၿပံဳ  သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပို႔ကုန္ႏႈန္းထင္ရွားစြာျမွင္႔တင္သြားသည္။ လြန္ခဲ႔နွစ္လအတြင္းတြင္ တစ္ျပည္ နယ္လံုးသည္ ယြမ္သန္းေပါင္း(၂၅၀၀)တန္ဖိုးေသာ စက္ယႏၱရားနွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ပစၥည္းကို ပို႔သြား ၍ မနွစ္ကထက္(၃၀%)တိုးျမွင္႔ခဲ႕သည္။ သြင္းကုန္ဘက္တြင္ စြမ္းအင္၊ သတၳဳတြင္းပစၥည္းနွင္႔ အၾကမ္းေတြ ကို မ်ားစြာသြင္းယူလာ၍ လယ္ယာပစၥည္းကိုေတာ႔(၈၀%)တိုးျမွင္႔သည္။ ထို႔ျပင္ အေခ်ာ ကိုင္လုပ္ငန္း သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ႏႈန္းသည္ (၅၀%)ျမွင္႔တင္လာ၏။

ယူနန္ျပည္နယ္ကုန္သြယ္ေရးသုေတသနဌာနဌာနမွဴး Duantaoသည္ စြမ္းအင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား  သြင္းယူေရးဟာ ယူနန္စက္မႈလုပ္ငန္းကို ေထာက္ပံ႕ေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ ယူနန္စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာစက္ယႏၱရားနွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ပစၥည္းနွင္႔ ဆက္သြ ေရးကုန္ပစၥည္းေတြကို  ပိုမ်ားပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယူနန္ထူးျခားေသာကုန္ပစၥည္းပို႔ႏႈန္းဟာ ျပန္လည္တိုးျမွင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဟာ အစိမ္းေရာင္သဘာ၀အစားအစာတံဆိပ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ယခုနွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ပန္းမာလာ၊ ေဆး၀ါး၊ လက္ဖက္ေျခာက္ေတြ၏ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ရွယ္ယာကို တိုးခ်ဲ႕ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး၊  ေစ်းကြက္ရွာဖြယ္၀ယ္ျခမ္းေရးေတြကို အေထာက္အကူေပးပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး တစ္မ်ိဳး တည္းျပတင္းေပါက္စနစ္ကိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အလြယ္တကူအေကာက္ေတာ္ရံုးစည္းၾကပ္ေရးကို အားတြန္းေဆာင္ရြက္မည္ပါေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကူမင္းအေကာက္ေတာ္ရံုးစစ္ေဆးေရးဌာနဒုဌာနမွဴးShihongwenသည္ ယခုနွစ္ အေကာက္ေတာ္ ရံုးစည္းၾကပ္ေရးအခ်ိန္၏(၁/၃)ကို အတိုခ်ံဳ႕၍ ယူနန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးမည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ႔သည္။