အစိုးရပိုင္တရုတ္ျမန္မာခရီးသြားလာေရးယဥ္ေက်းမႈလမ္းေဘးကျပမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေ၀မွ်သည့္ခရီးစဥ္ကို ဖြင့္ဟ

ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္၊ပုဂံ၊မႏၱေလးမွတ္တိုင္ေလးခု၌ လမ္းေဘးကျပမႈျခင္းအားျဖင့္ ဒီဇင္  ဘာလ၂ရက္တြင္ တရုတ္ကိုယ္တိုင္ယာဥ္ေမာင္းခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ပတ္လည္ေရြး  ခ်ယ္တင္ျပေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕အထူးစီစဥ္မႈႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြဲ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီဦးေဆာင္က်င္းပေသာ လ်န္ခ်န္—-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းရြက္  လႈပ္ရွားမႈ“အစိုးရပိုင္တရုတ္ျမန္မာခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈလမ္းေဘးကျပမႈ”ကို ေအာင္ျမင္စြာ   ၿပီးစီးပါၿပီ။ ယူနန္ႏွင့္ျမန္မာခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အလားအလာေကာင္း မြန္ျခင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းေဘးျပသမႈ၏တီထြင္ဆန္းသစ္မႈပံုသဏၭာန္မွတဆင့္ “အစိုးရ ပိုင္တရုတ္ျမန္မာခရီးသြားလာေရးလမ္းေဘးကျပမႈ”ကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအျပန္အ လွန္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး၊ ခရီးသြား လာေရးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားအားအျပန္အလွန္ပို႔ေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ အစစအရာရာျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီမႈကို ေပါင္းစုျခင္းႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ပါမည္။

တရုတ္ျမန္မာခရီးသြားလာေရး၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊အကိ်ဳးတူအမွ်၊မွ်ေ၀ေသာခရီးစဥ္ အျဖစ္ တရုတ္ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇြန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသခရီးသြားလာေရးစမ္းသပ္ဇြန္ကို ျမန္ဆန္စြာ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္ေကာင္း လ်န္ခ်န္ျမစ္—-မဲေခါင္ျမစ္ခရီးသြားလာေရးၿမိဳ႕ ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမဟာမိတ္၏တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အကိ်ဳးေက်းဇူးရရွိျခင္္းလည္း   ေကာင္း လမ္းေဘးကျပမႈသည္ တြန္းအားေပးပါသည္။ ခရီးသြားလာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တရုတ္ျမန္မာဘက္ေပါင္းစံုမဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေဖာ္ဆက္ဆံေရး၏ အသစ္က႑အျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာတည္ေဆာက္ပါမည္။

 

发表评论