၂၀၃၀ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ (၉၀၀၀)ကီလိုမီတာလွပေသာကုန္းလမ္းကို ယူနန္ေဖာက္ၿပီးသား

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ၂၀၃၀ခုႏွစ္အထိ ယူနန္သည္(၁၅)ႏွစ္ၾကာအခိ်န္တြင္ (၉၀၀၀)ကီလိုမီ တာလွပေသာကုန္းလမ္းကို ေဖာက္လုပ္ၿပီးပါရန္ ရင္းႏီွးေငြ ၉၅ဘီလီယံရရွိျခင္းဟူ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ကားလမ္းဦးစီးဌာနအတြင္းေရးမွဴးဟြမ္ယိခ်ိန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။