ယူနန္သည္တရုတ္ႏွင့္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏အေရးႀကီးေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးေက်ာ္သင္က ေျပာၾကား

လ်န္ခ်န္—-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၅ႏွစ္ၾကာစီမံကိန္းေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈထိေရာက္စြာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ပါမည္ဟု ပထမအႀကိမ္တာ့လီ ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးေက်ာ္သင္က ယူနန္သ တင္းမီဒီယာႏွင့္ သီးျခားေတြ႔စံုစဥ္အခိ်န္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္းတြင္ လ်န္ခ်န္—-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဖဲြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းတြန္းအားေပးျခင္း၊ အထူး သျဖင့္အေစာင္ပိုင္းကအတည္ျပဳသည့္စီမံကိန္းကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ေန ပါေၾကာင္း။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊၀န္ႀကီးမ်ား၊အလုပ္အဖြဲ႕မ်ားစသည့္အဆင့္မိ်ဳး စံုၾကား၏အလုပ္ကို အဆင္ေျပေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံအၾကား၏ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈရွိေၾကာင္း။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုု တြင္က်ယ္မႈရွိျခင္း၊ အကိ်ဳးေက်းဇူးရရွိျခင္း၊အနာဂတ္ကာလတြင္ အားလံုး၀ိုင္း ၀န္းပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထပ္တိုးျမွင့္ ေစျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အကိ်ဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ပါသည္ဟု ေက်ာ္သင္က ေျပာပါသည္။