ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြါးေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ၆.၅% ခန္႔ကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းဟု ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစု ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္စီးပြါးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ခန္႔မွန္ထားသည့္ ၆.၅% ခန္႔ကို အဆင္ေျပစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ဤထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္စီးပြါးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္လည္း တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလဲ မရွိေၾကာင္းဟု ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစု ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Ning Jizhe သည္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သတင္းဌာနမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စီးပြါးေရးတိုးတက္ႏႈန္းကို ဂရုစိုက္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ အလုပ္အကိုင္ရျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္ေရးအေၾကာင္းလည္း ဂရုစိုက္ရေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ရျခင္းအေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းမ်ားသည္လည္း ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ သက္သာေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသည္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ ျခံဳၿပီးေျပာလွ်င္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြါးေရးလူမႈေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ရွိျခင္း၊ အေျခအေနေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းစံုလင္ျခင္း စသည့္တို႔ ပါဝင္ပါေၾကာင္းဟု ဆက္လက္ေျပာၾကာသည္ ျဖစ္ပါသည္။