ယူနန္ျပည္နယ္မွ အကအေက်ာ္အေမာ္ျဖစ္ေသာလူႀကီးလူလတ္မ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Seine Riverျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ (public) square dancing ကို ကျပၾကသည္

ရာနဲ႔ခ်ီေသာယူနန္ျပည္နယ္ dancerျဖစ္ေသာလူႀကီးလူလတ္မ်ားသည္    ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္နံ

နက္ပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Seine Riverျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ (public) square dancingကို ကျပခဲ႔သည္

။ေဖာ္ျပ၍မရေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္(intangible cultural heritage)စာရင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေသာ

အမ်ိဳးသားအကအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကျပတင္ဆက္ခဲ႔သည္။အေရာင္ရႊန္းတင္႔ေသာအ၀တ္တန္းဆာမ်ား၊ထူျခားမႈပါေသာကျပတင္ဆက္ပံုစံမ်ားႏွင္႔ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းသြ႔ဲႏြဲ႔ေသာအကကဟန္သည္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားကို တစ္မူထူးျခားေသာထိေတြ႔ခံစားခ်က္ကို ေပးခဲ႔ပါသည္။၄င္းလုပ္ရွားမႈအမည္သည္ “ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ျပင္သစ္–တရုတ္(ယူနန္)လူႀကီးရြယ္အိုမ်ားအားကစားယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးလုပ္ရွားမႈ” ျဖစ္

ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျပင္ပဆက္ဆံေရး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိ

တက္က  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ “ပီအုိနီ(peony)”ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအသင္းႏွင္႔အတူ ဤလုပ္ရွားမႈကို

ပူးတြဲက်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဖာ္ျပ၍မရေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္(intangible cultural

heritage)အကကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴျပန္႔ပြားေစရန္ႏွင္႔ တရုတ္–ျပင္သစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကားဖလွယ္ေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းးအားထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ျဖစ္သည္။