ခြန္မင္းမွ ရွာ့မိန္သို႔ တိုက္ရိုက္က်ည္ဆန္းရထားသည္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ စတင္ေျပးဆြဲ

ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ရထားေျပးဆြဲေရးအခ်ိန္ဇယားအသစ္ကို စတင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ ရွာ့မိန္မွ ခြန္မင္းသို႔ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ေသာ က်ည္ဆန္ရထားကိုလည္း စတင္ေျပးဆြဲသြားကာ အခ်ိန္သည္ ၁၂ နာရီ ၄၁ မိနစ္သာ ၾကာေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ရွာ့မိန္ႏွင့္ခြန္မင္းအၾကားတြင္ သာမန္ရထား K230 တစ္ေန႔တစ္ခါသာ ေျပးဆြဲကာ အခ်ိန္သည္ ၄၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ ၾကာေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းရထားလိုင္းကို စတင္သံုးဆြဲျခင္းႏွင့္အတူ ရွာ့မိန္ႏွင့္ခြန္မင္းအၾကား ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္သည္ ၂၈ နာရီၾကာ သက္သာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ရွာ့မိန္မွ ခြန္မင္းသို႔ သြားေသာ က်ည္ဆန္ရထား G1684 သည္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀း၀၄ အခ်ိန္၌ ရွာ့မိန္ေျမာက္ဘူတာရံုမွ ထြက္ခြာကာ ဖူရွာ့ရထားလိုင္း၊ ဟိုဖူရထားလိုင္းႏွင့္ ဟူးခြန္ရထားလိုင္းတို႔မွတဆင့္ ည ၂၂း၄၅ အခ်ိန္၌ ခြန္မင္းေတာင္ဘူတာရံုသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဌါန ထုတ္ျပန္ထားေသာသတင္းအရ ၄င္းအျမန္ရထားလိုင္းလက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ ဒုတိယအဆင့္ထိုင္ခံု လက္မွတ္ ၈၇၇.၅ ယြမ္ျဖစ္ကာ ပထမအဆင့္ထိုင္ခံု လက္မွတ္ကမူ ၁၄၄၃.၅ ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။

发表评论