ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ေလာင္းခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးရရွိ

ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ႏွင့္ဗီယက္နမ္ ေလာင္းခိုင္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီသည္ အလုပ္ကိစၥေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ျပည္နယ္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲအခမ္းအနားကို ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ခ်မ္းေဟာက္ ႏွင့္ေလာင္းခိုင္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ယြမ္ဝန္ယုန္တို႔သည္ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယျပည္နယ္မႉး ခ်မ္းရႊန႔္ ႏွင့္ေလာင္းခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ့ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ယြမ္ခ်င္းရမ္တို႔သည္ ျပည္နယ္ ျပည္နယ္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
ခ်မ္းေဟာက္က နစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကို ေကာင္းပို႔အသုံးျပဳ၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီးဆက္ဆံမႈကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစုန္ ႏွင့္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးကို လ်င္ျမန္လာေစၿပီး ခရီးသြားလာေရး၊ မီးရထားလမ္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရး၊ သတၱဳက်ိဳခ်က္ေရး၊ ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး စသည္႔ နယ္ပယ္၌ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နက္ရွိုင္းေစေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလမ္းေၾကာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ဆက္ဆံမႈ ရင္းနီးေစေၾကာင္း၊ တည္ျငိမ္သင္႔ျမတ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသကို တည္ေဆာက္၍ တီထြင္ေသာဖြံ့ျဖဴးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အတူအက်ိဳးရရွိ၊ အတူေအာင္ျမင္ၾကေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

发表评论