ျပည္တြင္းပထမဆုံးတစ္ႀကိမ္ ႀကံ့မ်ားႏွင့္ကြာေဝးမရွိ လက္ေတြ႕ခံစားလုပ္ငန္းရပ္ကို ယူနန္ျပည္နယ္ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ ေထာက္ခံထုတ္ျပန္

ယူနန္ဖူအယ္ေနမင္းတိုင္းျပည္ဥယ်ာဥ္သည္ ႀကံ့မ်ားကို အယားေျပေအာင္ကုတ္ျခင္း၊ ပြတ္သပ္ျခင္း စသည့္လက္ေတြ႕ခံစားလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို မၾကာမီရက္မ်ားက ေထာက္ခံထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ႀကံ့မ်ားကို နီးစြာ ၾကည့္ရႈ နိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအရာ ယင္းသည္လည္း ျပည္တြင္းပထမႀကံ့မ်ားႏွင့္ ကြာေဝးမရွိ လက္ေတြ႕ခံစားလုပ္ငန္းရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္းသိရပါသည္။

发表评论