ဖူစီေဟးသို႔ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ကိုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔အတြင္းတြင္ ခြန္မင္းရထားဦးစီးဌာနသည္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ၆.၁၅၆ သန္းကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့၍ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ထက္ ၂၀.၆% ကို တိုးမ်ားတာ ျဖစ္ပါသည္။ တာလီ၊ လိက်န္း၊ မြန္ဇိ၊ ကၽြံ႕ေဆြၿမိဳ႕သို႔ လည္ရန္ သြားသည့္ ခရီးသည္မ်ားသကဲ့သို႔ ဟုခြန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းႏွင့္ ယူေကြ႔ရထားလမ္းေတြ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕သို႔ လည္ပတ္ရန္ သြားသည့္ ခရီးသည္လည္း မ်ားလာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုရက္မ်ားတြင္ မီလယ့္၊ ဖူစီေဟး၊ ရြတ္ရွီးၿမိဳ႕သို႔ သြားလည္သည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ၾကာပန္းကမၻာ၊ ငွက္ေတြနိဗၺာန္ ျဖစ္သည့္ ဖူစီေဟးသို႔ ခရီးသည္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားလွပါေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းအရ ေန႔စဥ္ ဖူစီေဟးသို႔ သြားသည့္ ခရီးသည္ ကိုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

发表评论