ယူနန္ကိုင္တယ္လ္မ်ားသည္ အလုပ္ေရးရာကန္ထရိုက္ဆိုင္းထူးရမည္

ယူနန္လူခၽြန္လူအားစီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္လူ႔ေဘာင္အာမခံ႐ုံး၊ ျပည္နယ္ခရီးသြားလာေရး ဖြံ့ျဖဴးေရးေကာ္မတီတို႔သည္ ”ခရီးသြားလာနယ္ပယ္၌ ကိုင္တယ္လ္မ်ားခန႔္အပ္ေရး ႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္ဆင့္တိုး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ”ကို မၾကာမီရက္မ်ားက ပူးတြဲထုတ္ေဝခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ယင္း”အေၾကာင္းၾကားစာ”တြင္ ယူနန္အေျခအေနအရ ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္၌ နက္ရွိုင္းစြာ ပင္စင္စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ကိုင္တယ္လ္မ်ားခန႔္အပ္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈကိုတြန္းအားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုင္တယ္လ္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အခြင့္အေရးကို အာမခံ ၿပီး ကိုင္တယ္လ္မ်ားခန႔္အပ္ေရးကို တစ္ဆင့္တိုး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ေရးရာကန္ထရိုက္ကို ဘက္စုံတြန္းအားေပးၿပီး ”ယူနန္ျပည္နယ္ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္၌ ကိုင္တယလ္မ်ား အလုပ္ေရးရာကန္ထရိုက္(အသုံးျပဳေထာက္ခံစာ)”ကို ေထာက္ခံေပးေၾကာင္း အတည္ျပဳေရးထားပါသည္။

发表评论