ယူနန္အိမ္ရာေျမ ျပင္ပသို႔ ေရာင္းခ်ေရး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိ

ယူနန္ အိမ္ရာေျမအသင္းက ”၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ အနားယူအိမ္ရာေျမျပပြဲ ႏွင့္ပီကင္းေဆာင္းဦးရာသီ အိမ္ရာေျမ အေရာင္းအဝယ္ျပပြဲျဖစ္ေသာ ယူနန္အိမ္ရာေရာင္းဝယ္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ”အေၾကာင္းစာ”ကို ယခုလဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စရင္းအရ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ သဘာဝအေျခအေန ထူးကဲေကာင္းမြန္လွေသာ ဇီဝလကၡဏာ၊ ရာသီဥတု၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးအေျခအေန အားသာခ်က္၊ တျဖည္းျဖည္း ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ရြာ တည္ေဆာက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အိုအား ေစာင့္ေရွာက္ေသာစခန္း တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ယူနန္ထူးျခားေသာ က်န္းမာသည့္ခရီးသြားလာေရး ရွိေသာေၾကာင့္ တျခားေဒသမွ ဝယ္သူမ်ားကို ပိုမိုမ်ားစြာ ဆြဲေဆာင္၍ ဝယ္သူမ်ားသည္ ကူမင္းလာၿပီး အိမ္ရာဝယ္ထားၾကေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ကူမင္းသို႔ အိမ္ရာဝယ္သူမ်ား ပမာဏသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ကူမင္း၊ တာလီ၊ ရွစ္ေဆာင္ပလား ၊ ဖူအယ္၊ လိက်မ္း တို႔ ကိုယ္စားလွယျဖစ္ၾကေသာ အေရးႀကီး ခရီးသြားလာေရးၿမိဳ႕၏ အိမ္ရာေျမျပင္ပသို႔ ေရာင္းခ်ေရးအခ်ိဳးအစားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးမင့္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။

发表评论