ေပါင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေလအရည္အေသြးသည္ တရုတ္ျပည္တြင္းတြင္ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ရပ္တည္

ယခုရက္မ်ားတြင္ “ တရုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ပညာေပးေရး ”သည္ တရုတ္ျပည္ရွိ ၿမိဳ႕ေတြ၏ ေလအရည္အေသြး အဆင့္အတန္းတြင္ ေပါင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေလအရည္အေသြးသည္ နံပါတ္ ၁ ေနရာ တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေလအရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးသည့္ ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ ေပါင္ဆန္္္းၿမိဳ႕သည္ ပထမေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး တာလီၿမိဳ႕၊ ဆန္းရၿမိဳ႕၊ ဆန္းထုပ္ၿမိဳ႕၊ ခ်န္ရွီးနန္ျပည္နယ္ခြဲ၊ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕၊ စုရႈန္ၿမိဳ႕၊ စစ္ေဆာင္ပနားၿမိဳ႕၊ စိခါးစီၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဟြ႔က်ဴးၿမိဳ႕တို႔သည္ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ေနပါသည္။

发表评论