၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထိန္ခ်ဳန္း ႏိုင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းသည္ စတင္လက္ခံ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထိန္ခ်ဳန္း ႏိုင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိန္ခ်ဳန္း ၾကည္ကြမ္းခ်မ္းရင္ျပင္ေတာ္ ရမ့္ဟူဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ နာမည္စာရင္းကို စတင္ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျခင္းႏွင့္ www.exprun.com အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

发表评论