ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ သမိုင္းၾကာရွည္သည့္ ေရွးေဟာင္း တင္းျပည္၏ ရြာကေလးေဟာင္းတည္ရွိရာကို ယူနန္ က်င့္နင္တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ယခုတေလာတြင္ ေရွးေဟာင္းအေၾကာင္းသုေတသနျပဳသူတို႔သည္ ယူနန္ က်င့္နန္ ရွန္႔ရွီးဟို တည္ေနရာကို ရွာေဖြတူးေဖာ္ရာတြင္ ဟန္ေခတ္ ေရတြင္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း တင္းျပည္ေခတ္ ရြာကေလးမ်ားတည္ေနရာေတြကို ေတြ႔ရွိၿပီး ေျမထည္၊ အုတ္ျပား၊ ေၾကးထည္၊ ေက်ာက္စိမ္း အစအနမ်ားကို ရွာေတြ႔ခဲ့၍ ေရွးေဟာင္း တင္းျပည္ကို ေလ့လာရန္အတြက္ အင္မတန္အက်ိဳးဝင္ပါသည္။
ေရွးေဟာင္း တင္းျပည္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ သမိုင္းတြင္ ထြန္းေျပာင္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို တီထြင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေရွးေဟာင္းဘုရင္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ တင္းေခ် ေရကန္ႀကီးကို ဗဟိုထားၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အဓိက ေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳးေတြသည္ ေရွးေဟာင္း တင္းလူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ရရွိသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းစာရြက္စာတမ္းႏွင့္ အေထာက္အထားျပဳႏိုင္သည့္ အရာပစၥည္းမ်ား အလြန္ရွားပါးေသာေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း တင္းျပည္၏ အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္တာကို မနဲရွားပါးပါသည္။

ရွန္႔ရွီးဟို တည္ေနရာသည္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ က်င့္နင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွန္႔စြမ္းၿမိဳ႕တြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး က၊ ခ၊ ဂ သံုးပိုင္းကို ခြဲထားပါေၾကာင္း၊ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ရာ၌ ေရေဘးေျမအထပ္တြင္ ဟန္ေခတ္ ေျမအထပ္အပံုမ်ားႏွင့္ ေရတြင္း ၁၃ တြင္းအရာကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ ဟန္ေခတ္ေျမအထပ္အပံု ေအာက္တြင္ ေရွးေဟာင္း တင္းျပည္ေခတ္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု အရာမ်ား အခု ၄၀၊ ခ်ိဳင့္အရာ အခု ၄၇၀၊ ေျမာင္းအရာ ၆၂ ခုႏွင့္ သခ်ႋင္းဂူ ၃ ခုကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းႏွင့္ အေၾကာင္း သုေတသနဌာန သုေတသီ MR. Jiang Zhilong သည္ ရွင္းျပေပးတာ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းအနက္တြင္ ေတြ႔ရွိထားသည္ ဟန္ေခတ္ ေရတြင္းပံုစံသည္ ထုလံုးရွည္ပံုျဖစ္ၿပီး ေရတြင္းခ်င္း အနက္မတူေခ်။ ေရတြင္းအကာသည္ အေခ်ာမကိုင္ရေသးေသာသစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ အထပ္ထပ္ ဆင္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ေခ်ာင္း စို႔ထား၍ ဆင္ထားတာျဖစ္သည္။ ေရတြင္းေအာက္၌ ေျမပုဆိန္၊ ေျမအိုးမ်ားကို ေတြျမင္၍ ဟန္ေခတ္တုန္းက အဆင့္အတန္းမတူညီသည့္ လူတန္းစားမ်ားသည္ ေရခပ္ရန္ သံုးစြဲထားသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

发表评论