ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရုတ္-ခြန္မင္း က်ိန္႔ဟို ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲေတာ္ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

“ စိတ္ဓါတ္ကို အဆက္ဆက္ဆင္းသက္ျခင္း၊ ရြက္လႊင့္ၿပီး ခရီးထြက္ၾကပါစို႔ “ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရုတ္-ခြန္မင္း က်င့္ဟို ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င့္နန္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းပြဲေတာ္သည္ က်င့္နန္ခရိုင္မွ က်င့္နန္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ အဆင့္တိုးၿပီးမွ ေနာက္ပိုင္း ဦးစီးက်င္းပသည့္ အႀကီးစား ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္ ပင္လယ္ခရီးသြားေန႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္၍ ရွိၿပီး ခြန္မင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ က်င့္နင္ၿမိဳ႕နယ္၏ အားသာမႈ၊ နက္ရိႈင္းၾကံ့ခိုင္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၾကြယ္ဝေပါးမ်ားေသာ ခရီးသြားလာေရ သယံဇာတမ်ားကို ေဖာ္္ျပႏိုင္ပါသည္။
အထက္ပါ ပြဲေတာ္ကို က်င့္နင္ၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရရံုး အေျခစိုက္ရာ ခြန္ရန္ ဟူေသာ ေနရာ၌ က်င္းပရာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၊ ပေဒသာကပြဲေတာ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ က်င့္နင္ က်ိန္႔ဟုို ယဥ္ေက်းမႈ ဖိုရမ္၊ တရတ္ လူငယ္မ်ား ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ ပံုစံ ဒိုင္းလုပြဲေတာ္၊ “ ေခါင္းရန္ၿမိဳ႕သစ္၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္” ဟူေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ပြဲေတာ္၊ က်ိန္႔ဟို အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၊ သဲေသာင္ပင္ (Budweiser) ဘီယာ-ေတးဂီတပြဲေတာ္၊ “ ယြမ္ဟြား ” ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခြန္မင္း-က်င့္နန္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲေတာ္၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ယူနန္တိုင္းရင္းသား ဝတ္စံုျပပြဲ၊ ကိ်န္႔ဟိုဖလား ဓါတ္ပံုရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၁ ရပ္ကို ပါဝင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

发表评论