ယူနန္ဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္ Business ေကာလိပ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမ ဦးဆံုး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဘာလံုးေကာလိပ္ တည္ေထာင္

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ယူနန္ဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္ Business ေကာလိပ္ မွ ေဘာလံုးေကာလိပ္ကို တရားဝင္ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္၍ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။ ဤေကာလိပ္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုးတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ ေကာလံုးေကာလိပ္ ရံုသာမက လက္ရွိကာလသီးျခား ေဘာလံုး ေကာလိပ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု စနစ္သစ္ရွိသည့္ ေဘာလံုးေကာလိပ္ကို ထူေထာင္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္ႏွင့္ ကုမၸဏီပူးတြဲၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတူျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ စနစ္ရွာေဖြ ေလ့လာျခင္းသည္ ဤေကာလိပ္၏ အေထြေထြရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ေဘာလံုးလုပ္ငန္းကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဤေကာလိပ္သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံ၏ ေဘာလံုးကလပ္ႏွင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။

发表评论