ႏိုင္ငံဖတ္ေက်ာ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ တရုတ္၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ၃ ႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး အဆက္အသြယ္ပူးတြဲရံုးခန္းကို တည္ေထာင္ထား

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ အထူးသျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ပထမဦးဆံုးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ သံုးဘက္ဆိုင္ရာ ယူနန္ျပည္နယ္ က်န္းခ်ိန္ နယ္စပ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး Liaison Officer ရံုးခန္းကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖူလ္ၿမိဳ႕ က်န္းခ်ိန္ ဟာနီလူမ်ိဳး ရီလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရိုင္၌ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္၍ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။

က်န္းခ်ိန္ခရိုင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ခရိုင္တြင္းရွိ နယ္စပ္နယ္နိမိတ္ လမ္းေၾကာင္း ၁၈၃ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ခရိုင္လည္း ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္လည္း အေရႀကီးေသာ ခရိုင္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ားကို အတူတကြ ႏွိမ္နင္းၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ရံုးခန္းတည္ေဆာင္တာသည္ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိုပို တြန္းအားေပးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္။

发表评论