ယူနန္ျပည္နယ္ ပညာဆည္းပူးေလ့လာခရီးသြားခ်င္ေနရာႏွင့္ ေက်ာင္းေအာင္ခရီးသြားေနရာအျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ား

“ Lv Mama ” ခရီးသြားလာေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ထုတ္ျပန္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏြရာသီျပည္တြင္း ခရီးသြား အလားအလာ အစီရင္ခံခ်က္အရ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္း လူႀကိဳက္မ်ားသည္ ပညာဆည္းပူးေလ့လာခရီးသြားေနရာ ၅ ခုထဲ တစ္ခု ႏွင့္ ေက်ာင္းေအာင္သူ အႀကိဳက္ဆံုးခရီးသြား ေနရာ ၁၀ ခုထဲတစ္ခု ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

“ Lv Mama ” ဝက္ဘက္ဆိုက္စာရင္းအရ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ အဓိက ခရီးသြားသူျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားခရီးသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္ၾကား ကေလးပါသည့္ မိသားစုလိုက္ ခရီးသည္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ဇူလိုင္လ လလယ္ႏွင့္ေႏွာင္းပိုင္း၊ ၾသဂုတ္လ လဆန္းမွာ ခရီးထြက္သူ အမ်ားဆံုးမ်ားသည့္ ရာသီကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္၊ ေပက်င္း၊ ကြမ္ရွီ၊ ရိႈင္ရွီး၊ ဖူက်င့္တို႔သည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ေနရာျဖစ္ရာ ေဒသခံဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ေႏြရာသီ အေျခစိုက္စခန္း ပါဝင္ျခင္းတို႔သည္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလတြင္ ေပက်င္း၊ ရွန္ဟိုင္၊ က်ိက်န္း၊ ကြမ္တံုး၊ ဖူက်င့္၊ ယူနန္၊ ဟုိင္နန္၊ ကြမ္ရွီး၊ က်န္းဆူး၊ ဆန္တံုးတို႔သည္ ေက်ာင္းေအာင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အႏွစ္သက္ဆံုး ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္ ၁၀ ခု ျဖစ္ပါသည္။

发表评论