ယူနန္ခြန္မင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္စီဘူးသို႔ ပထမဦးဆံုး တိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္းလိ္ုင္းကို ဖြင့္လွစ္

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ခြန္မင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္စီဘူးသို႔ တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းသည့္ ခရီးစဥ္အမွတ္ 8L9747 ေလယာဥ္သည္ စီဘူးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆိုက္ေရာက္သည့္အတြက္ ခြန္မင္း-စီဘူးေလေၾကာင္းလိုင္းကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု Lucky Air ထံမွ သတင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္မင္း-စီဘူးေလေၾကာင္းလိုင္းကို ဘိုးအင္း ၇၃၇-၈၀၀ ျဖင့္ ပ်ံသန္းၿပီး အဂၤါေန႔တိုင္း ၁၃း၄၀ ခြန္မင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ၁၈း၁၅ စီဘူးကို ဆိုက္ေရာက္တာ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္းႏွင့္ စေနေန႔တိုင္းကမူ ၁၄း၁၅ ခြန္မင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ၁၈း၁၅ စီဘူးကို ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အျပန္ခရီးစဥ္တြင္ စီဘူးမွ ထြက္ခ်ိန္သည္ ၁၉း၁၅ ျဖစ္ၿပီး ခြန္မင္းေရာက္ခ်ိန္ ၂၃း၂၀ ျဖစ္ပါသည္။

စီဘူးၿမိဳ႕သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ကလြဲ အႀကီးဆံုးစီးပြားေရး ဗဟိုလည္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအၾကား၏ အဆက္အသြယ္အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေစနိုင္ပါသည္။

发表评论