ယူနန္တာ့ေယာင္ခရုိင္တြင္ လယ္သမားတုိ႔ဘဝခ်မ္းသာေစေသာႏွင္းဆီပန္းေတြ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ ဆုိင္ဆုိင္ ပြင့္ဖူးေန

ေႏြေခါင္ေခါင္ရာသီသုိ႔ ေရာက္လာသျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴဆုန္းျပည္နယ္ခြဲ တာ့ေယာင္ခရုိင္ စီရန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာ္က်ာ ၊ ယံုဖုံ ၊ လာဇာမုိးစသည့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္  တရုတ္ဧက(မူ) ၂၀၀၀ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ ေရႊပင္ႏွင္းဆီပန္းမ်ားသည္  ငါသည္သူ႔ကုိ လွေအာင္ ပြင့္ဖူးေနၾကသည္။ ေရႊပင္ ႏွင္းဆီသည္ စီရန္ၿမိဳ႕နယ္လယ္သမားတုိ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာႏုိင္ေရးတြင္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္း တစ္ခုပါ။ စီရန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကုမၸဏီ+စုိက္ခင္း+သမဝါယမအသင္းဟုိေသာစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာကုိ လုပ္ကုိင္လာသည္။  ရြာသူရြာသားေတြႏွင့္ ဆင္းရဲေသာမိသားစုေတြကုိ ဖိတ္ေခၚလာ၍ စားကုန္ ေသာက္ကုန္ထုတ္ ေရႊပင္ႏွင္းဆီ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္လာၾကသည္။  လယ္သမားတုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္  မိမိကုိယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိး ခူးဆြတ္ကာ ရရွိလာေသာႏွင္းဆီပန္းကုိ  ကုမၸဏီမွ ဝယ္ယူဖုတ္ ကင္သည္။  လယ္သမားတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ႏွင္းဆီပန္း ေရာင္းခ်ရန္ မလုိေတာ့ဘဲ စိတ္ပူဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေပ။ ႏွင္းဆီစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရွိသည့္အျပင္  စားကုန္ေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္  လစဥ္လတုိင္း လခရႏုိင္ေသးသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္လာျခင္းျဖင့္  လယ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ကင္း၍ ဝင္ေငြတုိးလာႏုိင္သည္။

发表评论