ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ခြန္မင္းတိုင္းရင္းသားကုန္စည္ျပပြဲေတာ္ကို ဖြင့္လွစ္

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ခြန္္မင္း ႏိုင္ငံတကာ တိုင္းရင္းသားကုန္စည္ျပပြဲေတာ္ ႏွင့္ တတိယႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ခြန္မင္း ႏိုင္ငံတကာ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲေတာ္

ကို ခြန္မင္းၿမိဳ႕ႏိုင္ငံတကာျပပြဲစင္တာ၌ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းျပပြဲေတာ္ကို ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္တာ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္မႈအလွျပပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားဝတ္စံုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသထြက္ ခရီးသြားလားေရးဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား၊ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဗုဒၶ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝတ္စံုမ်ား၊ အေမႊးတိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ဖက္ဆိုင္ရာကိရိယာမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွထြက္ ပိုးထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကထည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာပစၥည္မ်ားပါသည့္ အျပင္ ဆင္းရဲ သည့္တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစနစ္ျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာမွ တျမဴထူးျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ ျပသထားပါသည္။

发表评论