ယူနန္၌ ပံုသစ္နိုင္ငံျခားသားအၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႕မွတ္ပံုတင္ကတ္ကို စတင္အသံုးျပဳကာ ဇြန္လမွစ၍လဲယူရန္ေလွ်ာက္လႊာရ၏

ခုတေလာ ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႕လံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာနျပည္၀င္ျပည္ထြက္စစ္ေဆးေရးဌာနသည္

နိုင္ငံျခားသားအၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႕မွတ္ပံုတင္ကတ္လဲယူေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ၂၀၁၇ခုနွစ္ဇြန္လ၁ရက္ေန႔မွစ၍ ဒီဇင္ဘာလ၃၁ရက္ေန႔အထိ တရား၀င္နိုင္ငံျခားသားအၿမဲ

တမ္းေနထိုင္ခြင္႕ကတ္ရရွိ သူမ်ားသည္အစကလက္ခံ၍ေဆာင္ရြက္ေပးရံုးဌာန သို႕မဟုတ္ ေနထိုင္ရာရဲဌာ

နသို႕ေလွ်ာက္လႊာနိုင္ပါသည္။ ရဲဌာနသည္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္ကိုလြယ္ကူေစ၍အခ်ိန္တို

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သျဖင္႕ (၂၀)ရက္ၾကာအတြင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ထုတ္ေပးမည္။

၂၀၁၇နိုင္ငံျခားသားအၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႕မွတ္ပံုတင္ကတ္ဟာဒုတိယေခတ္တရုတ္အမ်ိဳး

သားမွတ္ပံုတင္ကတ္၏ ပံုစံအရျပဳလုပ္ေသာေၾကာင္႕ ကတ္ထဲတြင္ မထိမိနိုင္ေသာေပါင္းစပ္ပတ္လမ္းခ်ိစ္ျပားကို ထည္႕သြင္းသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားအေၾကာင္းအရာဟာ အမည္၊ လိင္ ဖိုမ၊ ေမႊးေန႔၊ လူမ်ိဳး၊သက္တမ္း၊ ထုတ္ေပးဌာနနွင္႔ ကတ္နံပါတ္စတာေတြကိုပါ၀င္သည္။ဤမွတ္ပံုတင္ကတ္ရရွိသူ၏

အေၾကာင္းအရာနွင္႕ ထုတ္ေပးေသာအခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ိစ္ျပားထဲတြင္သြင္းထားေသာ

ေၾကာင္႕ ဒုတိယေခတ္တရုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ဖတ္ရႈကိရိယာျဖင္႕ သက္ေသျပဳနိုင္သည္။

发表评论