ကို႔က်ဳ နဂါးေလွၿပိဳင္ပြဲေတာ္ျဖင့္ တရုတ္ရုိးရာေကာက္ညွင္းထုပ္စားပြဲေတာ္ႀကီးကို ႀကိဳဆို

တရုတ္ရိုးရာအစဥ္အလာ ေကာက္ညွင္းထုပ္စားပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳရန္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကို႔က်ဳၿမိဳ႕တြင္ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ဖလား နဂါးေလွၿပိဳင္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပပါသည္။ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲေတာ္မွာ က်ားမ ၂၂ ေယာက္ ေပါင္းစည္းၿပီး အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ အုပ္စုလုိက္ စနစ္ျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္သည္။ မီတာ ၅၀၀ ႏွင့္ မီတာ ၁၀၀၀ သာ စီစဥ္ၿပီး ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ား ၃၁ ဖြဲ႔ ၊ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၈၀၀ နီးပါး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

发表评论