ခြန္မင္းရထားပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရြတ္ရွီး-ေပက်င္း(Yuxi-Beijing)၊ ရြတ္ရွီး-က်ိန္႔က်ဴး(Yuxi-Zhengzhou) တိုက္ရိုက္ရထားကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္ခုတ္ေမာင္း

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ခြန္မင္းရထားပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရြတ္ရွီးမွ ေပက်င္ေျမာက္အထိ အမွတ္ K434 ႏွင့္ ရြတ္ရွီးမွ က်ိန္႔က်ဴးအထိ အမွတ္ G1536 တိုက္ရိုက္ရထားကို စတင္ ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ရြတ္ရွီးမွ အျခားျပည္နယ္သို႔ တိုက္ရိုက္ရထား ရွိေနေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ရြတ္ရွီးမွ ေပက်င္ေျမာက္အထိ အမွတ္ K434 သည္ ယူနန္၊ ေကြ႔က်ဴး၊ ဟူနန္၊ ဟူေပ၊ ဟိုနန္၊ ဟိုေပႏွင့္ ေပက်င္း စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ၇ ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၃၁၆ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးပါသည္။ ရြတ္ရွီးမွ က်ိန္႔က်ဴးအထိ အမွတ္ G1536 သည္ ယူနန္၊ ေကြ႔က်ဴး၊ ဟူနန္၊ ဟူေပႏွင့္ ဟိုနန္ စသည္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၂၁၄၆ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးကာ ၁၁ နာရီၾကာ ခုတ္ောင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

发表评论