ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဦးဆုံး အႀကီးစား ေရေပၚကစားကြင္းကို ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္(Hong He)ျပည္နယ္ခြဲ မည္လက္(Mi Le)ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္

ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္(Hong He)ျပည္နယ္ခြဲတြင္ရွိ မည္လက္(Mi Le)ဟူခၽြမ္(Hu Quan)ေရပူစမ္း ေရေပၚကစားကြင္းသည္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ရာ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ေဒသတြင္း လက္ရွိ ပမာဏအႀကီးဆုံး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေဆာက္အအုံ အစုံဆုံး ေရေပၚကစားကြင္းျဖစ္သည္။ ေရေပၚကစားကြင္းတြင္ရွိ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေဆာက္အအုံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟသည္ တ႐ုတ္ျပည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ပမွ သြင္းယူလာသည္ျဖစ္သည္။ ေရေပၚကစားကြင္းဖြင့္လွစ္၍ တစ္ေန႔လၽွင္ ခရီးသည္ ၂ ေသာင္းခန္႔ လက္ခံနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

မည္လက္(Mi Le)ဟူခၽြမ္(Hu Quan)ေရပူစမ္း ေရေပၚကစားကြင္းသည္ မည္လက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရပူစမ္း အပန္းေျဖေနရာအတြင္း၌ တည္ရွိရာ ၾကမ္းျပင္အက်ယ္အဝန္းသည္ ၁.၅သိန္း စတုရန္းမီတာရွိသည္၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ယြမ္ေငြ သန္းေပါင္း ၇၀၀ ရွိသည္။ ၎၏ အဓိက ေဖ်ာ္ေျဖေရး သေဘာသဘာဝသည္ “New၊ Surprise၊ Domestication”တို႔ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ဦးသြားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေဆာက္အအုံကို ျပည္ပမွ သြင္းယူလာ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ခရီးသြားလာေရးတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 

发表评论