ရွစ္ေဆာင္ပႏၷားနွင္႕လာအိုသည္ ျပည္ထြက္ဇီ၀မ်ိဳးစံုရွိေရးကို အတူတကြေစာင္႕ၾကပ္ကာကြယ္ၾက၏

ဧၿပီလ ၂၅ရက္ေန႕ကေန ၂၇ရက္ေန႕အထိ တရုတ္ယူနန္ရွစ္ေဆာင္ပႏၷားရွိ နိုင္ငံေတာ္အဆင္႕သဘာ၀  ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာနနွင္႕ လာအိုNanMuhaနိုင္ငံေတာ္အဆင္႕သဘာ၀ထိန္းသိမ္း ေရးဇုန္တို႕သည္တရုတ္Shangyongခရိုင္၏ပူးတြဲထိန္းသိမ္းေရးဇုန္တြင္သံုးရက္ၾကာရွည္ေသာ

ျပည္ထြက္ဇီ၀မိ်ဳးစံု ရွိေရး ေစာင္႕ၾကပ္ကာကြယ္ျခင္းအလုပ္ကို ပူးတြဲက်င္႕သံုးေဆာင္ရြယ္ခဲ႕ပါသည္။ တရုတ္၀န္ထမ္း(၁၂)ဦး သည္ လာအို၀န္ထမ္း(၁၀)ဦးနွင္႕အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ျဖစ္သည္။

发表评论