ပဥၥမအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ကို ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ပဥၥမအႀကိမ္ယူနန္ျပည္နယ္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္

ရာေဈးကြက္၏ ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲကို လ်င္ခ်မ္းၿမိဳ႕ ခ်မ္းယြမ္ေခ ၚ ဝလူမ်ိဳးတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္

၌ အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္၍ တစ္မူထူးေသာ တည္ေနရာအားသာခ်က္ကို အျပည့္အဝ အသုံးျပဳရာ လ်င္ခ်မ္း

တြင္ ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးအရင္းအျမစ္ကို တက္ႂကြစြာ ျဖန႔္ျဖဴးရန္ ၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းကို နက္ရွိုင္းစြာ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေအာင္ တြန္းအားေပးရန္  ၊ ဘဂၤလား ၊တ႐ုတ္၊အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ ၄ နိုင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလာေရးအသိုင္းအဝိုင္းကို လမ္းဖြင့္ေပးကာ ယူနန္ျပည္နယ္

ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းထူးခၽြန္ေသာ ျပည္နယ္ ၊ ေလေၾကာင္းအားႀကီးေသာျပည္နယ္ျဖစ္ေအာင္ ပို၍ လ်င္

ျမန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ျဖန႔္ျဖဴးမိတ္ဆက္ပြဲေပါ္တြင္ လ်င္ခ်မ္းၿမိဳ႕အေနျဖင့္ တစ္မူထူးေသာ ခရီးသြားလမ္း ၃ လမ္း ျဖန႔္

ျဖဴး၍ ခ်မ္းယြမ္ခရိုင္ အမဲေရာင္ဆိုးေဆးသုတ္ေရးေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ စေသာ ဝလူမ်ိဳးတို႔၏ လူမႈေရးရာဓေလ့ထုံး

စံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနခံစားမႈခရီး ၊ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ နိုင္ငံျခားလူမႈေရးရာဓေလ့ထုံးစံခံ

စားမႈခရီး ၊ ခ်ာမာ ေရွးေဟာင္းလမ္းမႀကီးခရီးျဖစ္သည္။၎ထဲတြင္ ခ်မ္းယြမ္ခရိုင္က်င္းပေသာ ဝလူမ်ိဳး တို႔၏ အမဲေရာင္ဆိုးေဆးသုတ္ေရး ဟူေသာ လူမႈေရးရာဓေလ့ထုံးစံခရီးသည္ အမဲေရာင္ဆိုးေဆးသုတ္

ေရးေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲဟူေသာ ဓေလ့ထုံးစံကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားရန္ အေလးျပဳရာ ခရီးသည္မ်ားအေန

ျဖင့္ ဝလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အမဲေရာင္ဆိုးေဆးသုတ္ေပးမႈကို လက္ေတြ႕ခံစားနိုင္ကာ Iceland ေခၚ

အဆင့္ျမင့္ဖူအယ္လက္ဖက္ႏွင့္ ဝဘုရင္ထမင္းစားပြဲကို ျမည္းခြင့္ရပါသည္။

发表评论