ကူမင္းတြင္ ေလဆိပ္ေဝဟင္ေလေၾကာင္းေဘးကင္းကာကြယ္ေရး အထူးစီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ကူမင္း Changshui ေလဆိပ္တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းျခင္း လံုၿခံဳေရးကို မ်ားစြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ လြန္ခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစိုးရရံုးမွ “ကူမင္း Changshui ေလဆိပ္ ေဝဟင္ ေလေၾကာင္းေဘးကင္းကာကြယ္ေရး အထူး စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္း” အားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔အတြင္း အထူးစီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္၍ ေဝဟင္ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္၊ ေလယာဥ္ပံုစံငယ္၊ မိုးပ်ံပူေဖာင္း၊ စြန္၊ glider ၊ ေလထီးႏွင့္ အျခားေဝဟင္သို႔ တက္လာႏိုင္ေသာအရာဝတၳဳမ်ား၊ ခိုလႊတ္ျခင္း စသည့္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အေျခ အေနမ်ားကို အဓိကစီမံထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္အား သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ “အနိမ့္ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး ေသးငယ္၍ အျမန္ႏႈန္းေႏွး ေသာ” ပ်ံသန္းေရးစက္ကိရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေလးခ်ိန္ 10 kg ေတာင္မရွိသည့္ ပ်ံသန္းေရးကိရိယာမ်ား ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ႏွင့္ အတက္အဆင္းတြင္ ဝင္တိုက္မိပါက အရွိန္မျပင္း လွ်င္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး အရွိန္ျပင္းပါက ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။

发表评论