ယိြရွီး—ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္းရွိ မုန႔္လဘူတာကို ပို၍ လ်င္ျမန္စြာ တည္ ေဆာက္ေန

ယခုတေလာေန႔   တ႐ုတ္မီးရထားသံလမ္းလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၂၅ ဌာန ယြိရွီး—ေမာ္ဟန္ မီး ရထားလမ္းပရိုဂ်က္ဌာနခြဲ ဝန္ခံေဆာက္လုပ္ေသာ ယြိရွီး—ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္းရွိ မုန႔္လဘူတာကို ပို

၍ လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ေနရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘူတာလမ္းအေျခခံ အေပၚယံလႊာကို ျဖည့္ဆည္း

တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္ကို ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ဘူတာဆိုင္ရာ ပူးတြဲပရိုဂ်က္မ်ားကို တည္

ေဆာက္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

မုန႔္လဘူတာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္စီစြမ္ပန္နားျပည္နယ္ခြဲ မုန႔္လခရိုင္တြင္ တည္ရွိ၍ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းစုစုေပါင္း ၄၃၆.၇ မို ရွိရာ စီမံကိန္းအရ တည္ေဆာက္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ အလုပ္ အကိုင္ပမာဏသည္ ၇၅% ေက်ာ္ ရွိကာ အဆိုပါဘူတာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္နိုင္မည္ဟု ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းပါ

သည္။ ၎သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားသို႔  ျဖာထြက္ေသာ အဓိကအေျခခံအေဆာက္အအုံ ျဖစ္သည္။ ယြိရွီး—ေမာ္ဟန္ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ သြားလာခုတ္ေမာင္းၿပီးသည္႕ေနာက္ နယ္ခံစီးပြားေရးလူ႔ေဘာင္၏ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈကို အလြန္ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ ရြက္ျပဳရာ နယ္နိမိတ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးကို တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မုန႔္လခရိုင္သည္ လာအို ၊ ျမန္မာႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမခ်င္း ဆက္စပ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္အ

ေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွသို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ တံခါးဖြင့္ေရးေရွ႕တန္းျဖစ္ရာ ၎ထဲတြင္ တိုင္လူမ်ိဳး ၊ ဟာနီလူမ်ိဳး ၊ ေရာင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ရီးလူမ်ိဳးစေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ပါသည္။

发表评论