တရုတ္-ဗီယက္နမ္(၀င္ဆန္းၿမိဳ႕) ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္းဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကို ယူနန္ျပည္နယ္ ၀င္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ၊ ျပခန္း အခု ၈၄၀ အနက္တြင္ ဗီယက္နမ္ ျပခန္း အခု ၁၁၀ ရွိ၍ အဓိက ဗီယက္နမ္ မေဟာ္ဂနီသစ္ပရိေဘာကမ်ား၊ တစ္မူထူးေသာ ဗီယက္နမ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀င္ဆန္းၿမိဳ႕ထုတ္ နာမည္ၾကီးေသာ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ကားမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပပြဲေတာ္တြင္ ပထမတစ္ၾကိမ္ E-ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျပခန္းကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

发表评论