ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသြားခဲ႔ေသာ FuXianကန္၏Schizothorax taliensisသည္ ယခုနွစ္ ထြက္ရွိမႈပမာဏဟာ တန္ခ်ိန္(၁၁)အထိ ေရာက္ရွိပါၿပီ

Schizothorax taliensisဟာ ယူနန္ျပည္နယ္YuXiၿမိဳ႕ ထူးျခားစြာရွိေသာ ငါးမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အရင္တုန္း ကျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသြားခဲ႔ပါသည္။ YuXiၿမိဳ႕သည္ ၂၀၀၇ခုနွစ္မွစ၍ လူလုပ္္ျဖင္႔ Schizothorax taliensis အေရအတြက္တိုးပြားေစေရးကို ဆယ္နွစ္ၾကာၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါေၾကာင္း၊ ငါးမ်ိဳးေပါက္ကေလး စုစုေပါင္းေကာင္ ေသာင္း(၇၈၂)ကို ေမြးျမဴခဲ႔ပါေၾကာင္း၊ တစ္ျပိဳင္နက္ FuXianကန္ထူးျခားစြာရွိေသာ ငါးမ်ိဳးနွင္႔ပတ္သက္၍ နိုင္ငံအဆင္႔ေရထြက္သယံဇာတပစၥည္းေတြ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေဒသ ကိုလည္း တည္ေထာင္ၿပီး Schizothorax taliensis၊ FuXian Spinibarbus denticulatus၊ FuXian Barbodes huangchuchieni၊ FuXian Sinocyclocheilus grahami စသည္႕ေနရင္းအရပ္ရွိ ငါးမ်ိဳးေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခဲ႔ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂၀၁၄နွင္႔၂၀၁၅ခုနွစ္မွာ FuXianကန္၏ Schizothorax taliensis နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ထြက္ရွိမႈပမာဏဟာ တန္ခ်ိန္(၁၁)အထိ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္ လို႕ ယခုတေလာထုတ္ျပန္ေသာ 《လူလုပ္္ျဖင္႔ Schizothorax taliensis အေရအတြက္တိုးပြားေစ ေရးနွင္႕ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ》အရ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

发表评论