တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႔ဘက္ေလေၾကာင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ “ပီကင္း-ကူမင္း-ခ်င္မိုက္”စေသာေလေၾကာင္းလိုင္း(၄)လိုင္းကို တိုးပြါးမည္

မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔မွစၿပီး ေအာက္တိုဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႔ဘက္ေလ

ေၾကာင္းလိုင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းေအာက္ခံ ယူနန္ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ေႏြရာသီႏွင္႔ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ

ေလေၾကာင္းစီမံကိန္းကို က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး “ပီကင္း-ကူမင္း-ခ်င္မိုက္၊ကြန္က်ဴး-ကူမင္း-

မႏၱေလး၊ေတဟုန္-ကူမင္း-ထ်န္က်င္း၊ေဒလီ-ကူမင္း-ကြန္းက်ဳး”စေသာေလေၾကာင္းလိုင္းကို စတင္ဖြင္႔

လွစ္ေတာ႔မည္။ “ေဒလီ-ခ်ိန္တူး၊တီခ်င္႔-ခ်ိန္တူး၊ကူမင္း-ေပါင္ထုပ္-ဟားေအဘင္း၊ကူမင္း-ေအ႔ေအတိုးစ္-

ဟားေအဘင္း၊ကူမင္း-ကြန္က်ဳး၊ကူမင္း-ခ်ိန္တူ၊ကူမင္း-ဟိုေန႔၊ကူမင္း-Seoul၊ကူမင္း-Da Nang၊ကူမင္း-

မႏၱေလး”စေသာေလေၾကာင္းလိုင္း(၁၀)လိုင္း၏တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်ံသန္းအႀကိမ္ပမာဏကို ပိုမိုတိုးမ်ားေတာ႔

မည္။၄င္းထဲတြင္ “ကူမင္း-ကြန္က်ဴး၊ကူမင္း-ခ်ိန္တူး”ေလေၾကာင္းလိုင္း(၂)လိုင္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၉)

ႀကိမ္ေျမာက္သို႔ ပ်ံသန္းေအာင္ တိုးပြါးလာေတာ႔မည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ အေရွ႔ဘက္ေလေၾကာင္းလိုင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းေအာက္ခံ ယူနန္

ကုမၸဏီမွ ေလေၾကာင္းလိုင္းပမာဏသည္ (၁၅၆)လိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းထဲတြင္ ႏိုင္ငံတ

ကာေလေေၾကာင္းလိုင္းက (၃၅)လိုင္းရွိကာ ေဒသေလေၾကာင္းလိုင္းက (၃)လိုင္းရွိရာ ျပည္တြင္းေလ

ေၾကာင္းလိုင္းက (၁၁၈)လိုင္းရွိေၾကာင္းျဖစ္သည္။ေလေၾကာင္းမွ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္႔ ပြိဳင္႔က (၉၉)ခုရွိ

ၿပီး ႏိုင္ငံတကာပြိဳင္႔က (၂၇)ခုရွိကာ ျပည္တြင္ပိြဳင္႔က (၇၀)ခုရွိသည္ျဖစ္၏။

发表评论