ယြိရွီးျပည္နယ္ခြဲရွင္းဖင္ခရိုင္တြင္ သဘာဝေတာရိုင္းအစိမ္းေရာင္ဥေဒါင္းႏွင့္ ၎၏ နားေနရာကို ေတြ႕ရွိ

ယခုတေလာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ယြိရွီးျပည္နယ္ခြဲရွင္းဖင္ခရိုင္၌ နိုင္ငံေတာ္ပထမဆင့္ျဖစ္ေသာ ရွားပါးတိရစၧာန္ျဖစ္ေသာ သဘာဝေတာရိုင္း အစိမ္းေရာင္ဥေဒါင္းႏွင့္ ၎၏ နားေနရာကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ရွင္းဖင္ခရိုင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ သဘာဝေတာရိုင္း အစိမ္းေရာင္ဥေဒါင္းအေရအတြက္သည္ မနည္းမွာ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း အထူးစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အစစုံစမ္းျခင္းျဖင့္ သိရွိရပါသည္။

အစိမ္းေရာင္ဥေဒါင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ပထမဆင့္ အေလးထား၍ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရေသာ သ

ဘာဝေတာရိုင္းတိရစၧာန္ျဖစ္ရာ အဓိကနားေနရာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ၂၀၀၀ ေအာက္ရွိ အပူပိုင္းေဒသ ၊ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသရွိ အျမဲစိမ္းရြက္ျပန႔္သစ္ေတာႏွင့္ အျမဲစိမ္းႏွင့္ ရြက္ျပတ္

ေရာေတာကို ျဖစ္ကာ ခပ္က်ဲက်ဲသစ္ေတာႏွင့္ ျမက္ခင္း ၊ ျမစ္ကမ္း ၊ သစ္ေတာတြင္ က်ယ္ျပန႔္ရြက္ ဟာ

လာဟင္းလင္းရွိေသာ အရပ္ေဒသကို အထူးႀကိဳက္လွသည္။ ၁၉ ရာစု ၅၀ စုႏွစ္မွ ၆၀ စုႏွစ္အထိ ယူနန္

ျပည္နယ္ရွိ လန္ခ်မ္းျမစ္ ၊ ႏုက်မ္းျမစ္ ၊ဟုန္းေဟာ္ျမစ္ျမစ္ဝွမ္းစေသာေဒသ၌ အစိမ္းေရာင္ဥေဒါင္းမ်ားကို

မနည္းရွိေသာ္လည္း ၂၀ ရာစု ၉၀ စုႏွစ္မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိေဒသမ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ဥေဒါင္းကို

အမ်ားအားျဖင့္ လုံးဝကြယ္ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စာတမ္းအရ သိရွိရပါသည္။

发表评论