အာဟာရက်န္းမာေရးႏွင့္ Big Data စံျပဌာနျဖစ္လာရန္ ယူနန္ျပည္နယ္တည္ေဆာက္မည္

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ယူနန္ျပည္နယ္ လက္ေတြ႕ေဆးကုသေရး အာဟာရဓာတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာႏွင့္ ထ်န္းက်င္းတကၠသိုလ္(ယူနန္) နည္းပညာေျပာင္းလႊဲေရး စင္တာတို႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးအမွတ္ (၃)တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဆိုင္းဘုတ္တင္ ဖြင့္လွစ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပကာ ယူနန္ျပည္နယ္ အာဟာရ က်န္းမာေရး ႏွင့္ Big Data စံျပဌာနကို တရားဝင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဌာနကို ဇြန္လတြင္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ယင္းကို “အင္တာနက္ကြန္ရက္+” ပံုစံျဖင့္ ေဆးကုသေရး အာဟာရပညာရပ္ကိုအေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ က်န္းမာစြာ စားေသာက္ေရးအခ်က္အလက္စင္ျမင့္အျဖစ္ ဖန္တီးထားၿပီး ယူနန္ဇီဝေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းအား ဘက္စံုတြန္းအားေပးကာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည္။

发表评论