ယူနန္ New Kunhua ေဆးရံု မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းတရားဝင္စတင္လည္ပတ

New Kunhua ေဆးရံုသည္ ကူမင္းအပိုင္ေဒသ အန္းနင္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုက္ဖိန္ၿမိဳ႕ကြက္သစ္တြင္ တည္ရွိၿပီး တတိယအဆင့္ အေထြေထြေဆးရံုတစ္ရံုျဖစ္သည္။ ေဆးရံုဧရိယာ အက်ယ္ အဝန္းမွာ ၄၉၃.၆၇ ဧကရွိၿပီး တည္ေဆာက္သည့္ပမာဏမွာ ခုတင္ ၃၃၀၀ ဆန္႔သည္။ လက္ရွိတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးသည့္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္မွာ အေထြေထြကုသေရးကို အဓိကထားၿပီး အေဆာက္အဦး ဧရိယာမွာ စတုရန္းမီတာ ၂၃၀၀၀၀ ရွိကာ ခုတင္ ၁၃၀၀ ထားရွိ သည္။

အဆိုပါေဆးရံုကို ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက စတင္စမ္းသပ္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္မည္။ ၎ေဆးရံု၏အဓိကေဆးရံုဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝါရင့္နည္းပညာ အဖြဲ႕ သားမ်ားမွာ ယူနန္ျပည္ျပည္သူ႔ေဆးရံုးႀကီးအမွတ္ (၁)မွ ျဖစ္ ၾကၿပီး ေဆးရံုတြင္ မ်ိဳးပြားေဆးပညာ ကုသေရးစင္တာ၊ ခံတြင္းေရာဂါကုဌာန၊ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစင္တာ၊ ကေလးေရာဂါကုဌာန၊ သားဖြား ဌာန စသည့္ဌာနမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။

发表评论