ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစၿပီး စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔အထိ ရိရွီးမွ ဖူရွန္္းကန္ သည္ ကန္ျပင္ကို ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီး

မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္ရိရွီးျပည္နယ္ခြဲမွ ဖူရွန္းကန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ယေန႔

ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၂း၀၀)မွစၿပီး စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၂း၀၀)အထိ ဖူရွန္း

ကန္ျပင္တစ္ျပင္လံုးက ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ (၅)လၾကာခန္႔ အေၾကာင္းကို

ေၾကညာထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးအခ်ိန္တြင္ ဖူရွန္းကန္ျပင္တစ္ျပင္လံုး၌ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ရွားမႈ(ကစား

ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ လက္တိုင္ျဖင္႔ ငါးမွ်ားမႈအျပင္)ကို ပိတ္ပင္တားဆီးၿပီး ဖူရွန္းကန္ေပၚတြင္ ငါးဖမ္းေလွခပ္သိမ္း

က ၄င္းလက္ေအာက္ခံထားေသာေဒသမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒအရ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္ၿပီး စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္

ရန္ ျဖစ္သည္။ဖူရွန္းကန္ငါးမ်ိဳးမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊အေခ်ာကိုင္းျခင္း၊လွန္းျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္

ငါးမ်ားသယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင္႔ ငါးမ်ားဇီ၀လကၡဏီပတ္၀န္းက်င္လုပ္ရွားမႈကို ဘာမဆိုဖ်က္ဆီးမႈကို

ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ ျဖစ္သည္။သိပံၸပညာသုေတသနျပဳျခင္းႏွင္႔စံုစမ္းေလ႔လာျခင္းေၾကာင္႔ ဖူရွန္းကန္ရွိ

ငါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရရန္ ဖူရွန္းကန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ခြင္႔ျပဳခ်က္ကို ရယူလွ်င္ ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္ျဖစ္

၏။

发表评论