ယူနန္ျပည္နယ္နွင္႕ ျမန္မာနိုင္ငံၾကား သြင္းကုန္ထြက္ကုန္ေတြ စစ္ေဆးကာကြယ္ေရး ဖလွယ္မြမ္းမံသင္တန္းကို ကူမင္းၿမိဳ႕ ၌က်င္းပ

ယူနန္္ျပည္နယ္အစိုးရ ဦးစီးက်င္းပ၊ ယူနန္္ျပည္နယ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္၊ ယူနန္္ျပည္နယ္ ျပည္၀င္ျပည္ထြက္စစ္ေဆးကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ခံယူၿပီး အတူတူေဆာင္ရြက္ေသာ ယူနန္္ျပည္ နယ္နွင္႕ ျမန္မာနိုင္ငံၾကား သြင္းကုန္ထြက္ကုန္္ေတြ စစ္ေဆးကာကြယ္ေရး ဖလွယ္မြမ္းမံသင္တန္းကို နို၀င္ ဘာလ ၂၂ရက္ေန႕ကေန ၂၇ရက္ေန႕အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႕ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာန အစရိွေသာဌာနမွ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း(၂၀)ဦးသည္ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာပါသည္။ ျပည္၀င္္ျပည္ထြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နွင္႕ပတ္သက္၍ ယူနန္္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံထြက္ လယ္ယာပစၥည္းေတြကို တရုတ္နိုင္ငံသို႕ ပို႕ေဆာင္ၿပီး စစ္ေဆးကာကြယ္နိုင္ရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ လက္ရွိအေၿခအေနတြင္ တရုတ္နိုင္ငံသို႕ ပို႕ေဆာင္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံထြက္ ဆန္စပါး၊ေၿပာင္းဖူး စသည္႕လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြ၏ စြန္႕စားမႈအႏၲရာယ္ မ ကင္းမႈကို ေလ႕လာသံုးသပ္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

发表评论