ျပည္တြင္းပထမဆုံးတစ္ႀကိမ္ ႀကံ့မ်ားႏွင့္ကြာေဝးမရွိ လက္ေတြ႕ခံစားလုပ္ငန္းရပ္ကို ယူနန္ျပည္နယ္ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ ေထာက္ခံထုတ္ျပန္

ယူနန္ဖူအယ္ေနမင္းတိုင

Read more