ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရး၍ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြျဖင့္ စာရင္းရွင္းေရး ဆိုင္ရာ Friends Circle သည္ အဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕

ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ေင

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ ေဆးကုေရးအသင္းသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ သြား၍ လူထုေကာင္း စားေရးပရိုဂ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ကာ အတြင္းတိမ္ျဖစ္သူနာမ်ား အေယာက္ ၂၀၀ ကို အတြင္းတိမ္မႈေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ရိုင္းပင္းကူညီ

၂၁ ရက္ေန႔ ယူနန္ျပည္န

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အျခားျပည္နယ္မွ သြင္းယူ၍ ျပည္နယ္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးေငြသည္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ခြန္မင္းၿမိဳ႕ မုရႊဲဟြား သဘာဝမိႈ အေရာင္းအဝယ္ေရးစင္တာတြင္ သဘာဝမိႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဝယ္လိုအားက ေရာင္းဝယ္အားထက္ ပိုေကာင္း

ယူနန္ျပည္နယ္ခြန္မင္း

Read more