သမုိင္းေၾကာင္းၾကာရွည္ေသာယူနန္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေပ်ာ္ျမဴးဖြယ္ရာ ရက္သတၱပတ္ လႈပ္ရွားမႈပြဲေတာ္ တရားဝင္စတင္က်င္းပ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရုတ္ •

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဌာနသည္ လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရွးေဟာင္းအေၾကာင္းသုေတသနစူးစမ္းရွာေဖြသည္

ခုတေလာ တ႐ုတ္၊ လာအို၊

Read more

ခြန္မင္းၿမိဳ႕သည္ တရုတ္ျပည္တြင္း အေကာင္းဆံုး ေႏြရာသီ အပန္းေျဖ ခရီးသြားလာေရးၿမိဳ႕ ဟူေသာ အေခၚအေဝၚကို ျပန္လည္ရရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

Read more

ေပါင္ဆန္းေလဆိပ္တြင္ ေပါင္ဆန္းမွ နန္က်င္း၊ ခ်ိန္စားသို႔ တိုက္ရိုက္ ပ်ံသန္း ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ

Read more