ထ်န္ခ်ီအင္းကမ္းနား အရွည္လ်ားဆံုးတံတားႀကီး သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ ၿပီးစီးမႈစစ္ေဆးျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တံတားႀကီးအရွည္တြင္ ၂၄၈၆ မီတာရွိ

လြန္ခဲ့ေသာရက္ပုိင္းမ

Read more